top of page
Search
  • Writer's pictureThe Richfield 盈匯坊

元朗賞花🌸媲美外國花海

呢幾日見到好多人去咗日本賞紅葉~其實賞花又何必要出國呢?

香港也有不少賞花熱點,今日小編係風和日麗的下午,發現盈匯坊嘅花都開齊了。

大家快啲過嚟打卡影相啦!


盈匯坊詳情|

地點:錦上路B出口步行2分鐘 如何前往盈匯坊: https://www.the-richfield.com/howtogotherichield

考考你,呢個係乜嘢嘅花種呢?😆

. . . . . . . . . . . . . .

冇錯啦,呢個就係簕杜鵑! 簕杜鵑的花語是熱情,願大家對喜歡的東西抱有熱情,堅毅不屈。

25 views0 comments

Comments


bottom of page